ഗൂഗിൾ പേ എന്നാൽ എന്താണ്. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ പേ ജനപ്രിയമാകാൻ കാരണം?

ഗൂഗിൾ പേ എന്നാൽ എന്താണ്. എന്ത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കൂടുതലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?. ഗൂഗിൾ പേ ഇന്ന് എന്താണന്നു അറിയാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കം ആണ്. ഏതൊരു ഷോപ്പിൽ ചെന്നാലും ആ കടയുടെ മുൻപിൽ ഒരു QR Code വച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡ് കാണാം. അത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഉടമക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാഷ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ആയിക്കോളും. ചില്ലറ ഇല്ല എന്നുള്ള പരാതി ഇല്ല. Swiping മെഷീൻ തകരാറിൽ ആണ് എന്നുള്ള പരാതിയും […]