ഇന്ന് 5 January 2022 മുതൽ യൂട്യൂബിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പോളിസികൾ. ഇത്തവണ Indian IT ആക്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള പോളിസി.

യൂട്യൂബ് (YouTube) എന്ന ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക എന്നത് ഒട്ടു മിക്ക ആളുകയുടെയും ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു. എത്രത്തോളം ആത്മാർഥമായി അതിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു അത്രത്തോളം വരുമാനവും ആണ് ഓരോ ക്രീയേറ്റേഴ്സിനും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും യൂട്യൂബ് തങ്ങളുടെ പോളിസികൾ (YouTube Policy 2022) അതാത് വർഷത്തെ സ്ട്രാറ്റജികൾ അനുസരിച്ചു വളരെ കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി തങ്ങളുടെ പോളിസികളിൽ വലിയ നിബന്ധനകളും ചട്ടങ്ങളും […]